fbpx

Onze fractie bereiken berichten dat de gemeente is overgegaan tot actieve handhaving van de regel dat arbeidsmigranten (verspreid over Bergen op Zoom) niet in eensgezinswoningen mogen worden ondergebracht. Woningeigenaren worden gedwongen de betreffende arbeidsmigranten uit te zetten.

In Bergen op Zoom, in onze regio en in geheel Nederland is een schreeuwend tekort aan woningen. Zolang er mensen in Nederland lange tijd niet deelnemen aan het arbeidsproces, is BVB geen  voorstander van de inzet van arbeidsmigranten maar is wel van mening dat arbeidsmigranten – als ze er dan toch zijn – recht hebben op onderdak. Wonen is immers een fundamenteel recht.

 1. Als de gemeente wenst dat de arbeidsmigranten uit huis worden gezet, waar moeten zij dan wel onderdak vinden?

Een gemiddeld huishouden bestaat uit 2,2 personen. De arbeidsmigranten die de gemeente wenst uit te doen zetten, wonen met 4 personen in een woning. BVB concludeert hieruit dat het beleid van de gemeente een verslechtering van de woningmarkt in Bergen op Zoom tot gevolg heeft. Immers, de vraag zal toenemen en de druk op de markt dus ook.

 • Hoe rechtvaardigt het college de inbreuk op eigendom die wordt gemaakt door bewoning door anderen dan zij die behoren tot hetzelfde huishouden te verbieden, terwijl daardoor de woningmarkt maatregel verslechtert?
 • Hoe verhoudt vorenbedoeld beleid van de gemeente (handhaving en doen uitzetten) zich tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) dat het recht op ongestoord wonen garandeert? Wat is de reden dat (kennelijk) het recht op wonen ondergeschikt is?
 • Hoe denkt de gemeente met dit beleid bij te dragen aan een verbetering van de woningmarkt?

2.

Een van de gehoorde argumenten is dat arbeidsmigranten nodig zijn om het werk te doen dat verder niemand in Nederland (en dus ook in Bergen op Zoom) wil doen. 

 1. Wat heeft het college tot nu toe gedaan om ervoor te zorgen dan men wél dat werk wil doen zodat we arbeidsmigranten niet meer nodig hebben?
 • Welke resultaten hebben de inspanningen van de gemeente aantoonbaar opgeleverd? Vriendelijk verzoek om bij elke maatregel aan te geven welk resultaat dit exact heeft opgeleverd.  

3.

In het Didam arrest (ECLI:NL:HR:2021:1778) heeft de Hoge Raad kortweg geoordeeld dat een gemeente een vastgoed-object dat zij in eigendom heeft, niet een-op-een aan een projectontwikkelaar mag verkopen, als er (naar verwachting) voor dat vastgoed meerdere potentiële gegadigden zijn. Als gevolg van het gelijkheidsbeginsel dient er vóór de verkoop, aan mogelijk geïnteresseerden gelijke kansen worden geboden. Daarvoor dient de gemeente een passende mate van openbaarheid te verzekeren. Bij vastgoedtransacties dient de gemeente dus gelegenheid tot mededinging te verlenen.

 1. Voor hoeveel gronduitgiftes en andere vastgoed relateerde rechtshandelingen heeft de gemeente tot op heden en behoeve van geïnteresseerden mededinging verleend  (tenders uitgegeven) door eenopenbare mededingingsprocedure te voeren? Welk aandeel maakt dit aantal uit van hettotaal?
 • Voor hoeveel gronduitgiftes en andere vastgoed relateerde rechtshandelingen heeft de gemeente tot op heden gebruik gemaakt van de uitzondering (er is maar een serieuze gegadigde) die in het Didam arrest is opgenomen? Welk aandeel maakt dit aantal uit van hettotaal?
 • Waar worden de Didam publicaties die de gemeente in het verleden heeft gedaan aan het publiek (openbaar) ter beschikking gesteld?

De plannen voor een grootschalige opvang voor arbeidsmigranten aan de Havendijk (het migrantenhotel) worden – ondank hevig verzet door de omgeving – door de gemeente doorgedrukt. De plannen zijn in een behoorlijk ver gevorderd stadium. BVB hebben berichten bereikt dat een en ander – mede als gevolg van de houding van de gemeente – met grote geheimzinnigheid wordt omgeven.

 • Wat zijn de Didam-aspecten aan de ontwikkeling van het migrantenhotel aan de Havendijk? Heeft publicatie plaatsgevonden? Waar vinden wij deze publicatie? Is  gelegenheid tot mededinging verleend? Welke partijen hebben zich gemeld? Op grond van welke objectieve, meetbare en redelijke criteria is ***Waarom is voor deze werkwijze gekozen?

Er waren drie partijen geselecteerd voor grond Havendijk. Hoe is deze selectie tot stand gekomen?

Wie zijn de andere 2 partijen die het niet zijn geworden?

Wat is de reden dat Covebo het beste uit de selectie is gekomen?

4.

De Wet Openbare Overheid (WOO) regelt de transparantie van de overheid. Eigen initiatief van gemeente ten aanzien van transparantie vloeit voort uit deze wet. De gemeente is dus verplicht om informatie actief openbaar te maken en burgers toegang te geven tot overheidsinformatie. 

 1. Op welke manier geeft de gemeente in zijn algemeenheid uitvoering aan de verplichting tot actieve transparantie zoals die voortvloeit uit de WOO? Welke informatie wordt nu en in de toekomst standaard openbaar gemaakt? Op welke manier geschiedt dat?
 • Hoe heeft de gemeente dat gedaan in het bijzonder ten aanzien van de ontwikkeling van het migrantenhotel aan de Havendijk?

Schriftelijke vragen: Transparantie inzake migrantenhotel aan de Havendijk


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *