fbpx

Tijdens de commissie vergadering van 12 april jongstleden hield ons burgerlid Camiel van der Meeren een vlammend betoog om vooral deze “transitievisie warmte” niet vast te stellen:

Voorzitter,

Voor ons ligt de transitievisie warmte Bergen op Zoom. Een uitvloeisel van het klimaatakkoord en de Regionale energie strategieën. Kijkend naar het besluit geformuleerd in het voorstel begint deze veel belovend.
a. een duurzame betaalbare warmtevoorziening voor de woningen in Bergen op Zoom dit kunnen wij als Belang van Bergen op Zoom van harte onderschrijven.

Over de andere drie beslispunten is onze fractie een stuk minder te spreken. De doelstellingen onder lid b,c en d zijn volstrekt onhaalbaar. 6000 Aardgas vrije woningen gaan we niet halen in 2030 voorzitter en zeker niet als we de doelstelling onder lid A betaalbaar mee laten wegen.
Van het gas af projecten voor bestaande bouw resulteren vooral in mislukkingen en het verdampen van miljoenen overheidssubsidies en dus belastinggeld. Maar liefst 206 woningen van de ongeveer 10.000 woningen in pilotwijken zijn echt van het gas af gegaan in NL.
b. de uitvoering van 4 verkenningen in de aangewezen verkenningsbuurten
c. een tussendoelstelling van 6000 aardgas vrije woningen in 2030
d. een aardgas vrij Bergen op Zoom in 2050
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/nee-we-moeten-niet-van-het-gas-af-en-dat-gaan-we-ook-niet~b391c372/

Innovaties en nieuwe energievormen volgen zich in rap tempo op. De visie die uiteengezet is betreft concrete items, er wordt gesproken over warmtenet, warmtepomp of duurzaam gas die allen los van elkaar en/of samen niet de ideale oplossing op dit moment is en om verschillende redenen ter discussie staan. De fractie van Belang van Bergen op Zoom toetst deze oplossingen aan de uitgangspunten haalbaar, betaalbaar en met draagvlak en komt tot de conclusie dat deze daar (nog) niet aan voldoen.

Als afsluiting in eerste termijn nog een vraag aan het college: Onze vraag ent zicht daarmee op het proces van de visie. Ons inziens is mede door innovatie de visie op korte en/of langere termijn al achterhaald. Is er ruimte voor tussentijdse evaluatie en bijstelling als de raad dat nodig acht? Graag een reactie van het college en tot zover in eerste termijn.

Voorzitter, (2e termijn)

De uitdaging voor warmtevoorziening is tweeledig, namelijk om de geschikte bronnen te vinden en anderzijds het deeltijdgebruik en de energieverliezen bij het overbruggen van afstanden op te vangen. Omdat aardgas momenteel in alle opzichten superieur is, is de uitdaging groot. Oplossingen voor duurzame warmtevoorziening zijn echter nog niet voldoende beschikbaar en voldoen niet aan de criteria haalbaar, betaalbaar en met draagvlak.

De energietransitie voorziet een stroomvoorziening die voor een significant deel ingevuld zal worden door weersafhankelijke energie: uit zon en wind. Dit heeft ernstige ruimtelijke consequenties. Bovendien, uitgaande van een leverbetrouwbaarheid die vergelijkbaar is met de huidige, vraagt dit grote aanpassingen van het energiesysteem. Aanpassingen zoals de balancering van vraag en aanbod door conventionele centrales en grootschalige opslag. Op dit moment nog niet mogelijk.

Tevens is het net in West-Brabant en in Bergen op Zoom vol. Verzwaring van het net gaat ons in alleen in Bergen op Zoom tientallen miljoenen euro’s kosten. Los van de termijn hebben Enexis en Tennet te weinig technisch personeel om dit mogelijk te maken.

Kortom voorlopig kiezen wij voor innovatie zodat (kleinschalige) kernenergie en mogelijk waterstof rendabel zijn en voor nu nog even duurzaam aardgas gebruiken zodat we in ieder geval aan lid A van het voorstel betaalbare energie kunnen voldoen.

Link naar het raadsbesluit


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *